KNOWLEDGEshower & Faucet
มาตรฐาน International Protection (IP)
UPDATE 02-07-2019 Time 09:05 AM

ตามมาตรฐาน IEC 60529 หรือบางครั้งถูกตีความเป็น Ingress Protection Rating คือมาตรฐานที่บอกถึงระดับการป้องฝุ่นและน้ำของเครื่องจักร (mechanical casings) และอุปกรณ์ไฟฟ้า

shower & Faucet
ความสำคัญการระบายความร้อนในตู้คอลโทรลไฟฟ้า
UPDATE 02-07-2019 Time 09:26 AM

การเลือกใช้การระบายความร้อนในตู้คอลโทรลนั้นมีหลายประเภท ได้แก่ การใช้เครื่องปรับอากาศ Vortex และพัดลม ซึ่งแต่ละการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับปัจจัยของ สิ่งแวดล้อมหน้างาน และงบในการลงทุน เพื่อความคุ้มทุนในการเลือกใช้ โดยวันนี้จะกล่าวถึงการเลือกใช้การระบายความร้อนที่เป็นพัดลม