Safety Switches

 

 

Safety Switches
เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อวงจรไฟฟ้า
โดยใช้คันโยก หรือแบบบิด (Manual)เปิด-ปิดวงจร เหมาะใช้เป็นสะพานไฟ,
ตู้ควบคุมการจ่ายไฟ, Transfer Switch ตู้สับไฟสองทาง
ให้กับบ้านพักอาศัยและอาคารและโรงงานต่างๆ